دیدار رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان با سفیر ج.ا.ایران در قزاقستاناعزام هیات تجاری ، بازاریابی و سرمایه‌گذاری به کشور قزاقستاناولین مجمع عمومی عادی سالیانه شورای بازرگانی ایران و قزاقستاندیدار «ایرلان ادریس اف» با دکتر روحانیچهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستانهمایش بازرگانی ایران و قزاقستان 12 اکتبر 2015 همایش تجاری ایران و قزاقستان